บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ ๒

 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ ๒

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับอาชีพและต่อยอดรายได้ ตลาดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอาชีพ สำหรับการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 มุ่งจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 6 อาชีพ

 

ทั้งนี้เพือให้บุคลากรในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบลายละเอียด และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.มะลิวรรณ พัฒนาภรณ์ โทร. 02-712-4402-7 ต่อ 139  หรือ https://www.tpqi.go.th/home.php 

#ชุบกัลวาไนซ์,  #แสงเจริญกัลวาไนซ์